Polityka Prywatności

1. Wyrażenie zgody

Korzystając z niniejszej strony (w znaczeniu zbiorczym, obejmującym całość jej zawartości i wszystkie funkcje dostępne za pośrednictwem domeny memoro.com, „Strona Memoro” lub „Strona”) lub odwiedzając ją wyrażasz zgodę na (1) niniejsze zasady i warunki („Regulamin Usług”) oraz (2) politykę prywatności Memoro, dostępną pod adresem http://www.memoro.org/it/privacy.php i włączoną do niniejszego Regulaminu usług przez wzmiankę. Jeżeli nie wyrażasz zgody na którekolwiek z niniejszych zasad i warunków lub politykę prywatności Memoro, prosimy o nie korzystanie ze Strony Memoro. B. Jakkolwiek możemy podjąć próbę powiadomienia cię o istotniejszych zmianach niniejszego Regulaminu, powinieneś lub powinnaś od czasu do czasu zapoznawać się z najnowszą wersją, dostępną pod adresem http://www.memoro.org/it/termini_utilizzo.php. Associazione Banca della Memoria może dokonać modyfikacji lub uaktualnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie według własnego wyłącznego uznania, przy czym wyrażasz zgodę na bycie związanym owymi modyfikacjami lub uaktualnieniami. Nic w niniejszej Umowy nie będzie uważane za dające podstawę jakimkolwiek prawom stron trzecich.

2. Strona Internetowa Memoro

A. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników Strony Memoro, włącznie z użytkownikami, którzy są jednocześnie dostawcami zawartości video, informacji oraz innych materiałów lub usług na Stronie. Strona Memoro obejmuje wszystkie aspekty Memoro, w tym m.in. wszystkie produkty, oprogramowanie i usługi oferowane za pośrednictwem tej strony, jak np. kanały Memoro, „Odtwarzacz Wbudowany” Memoro, „Wgrywarkę Plików” Memoro oraz inne aplikacje. B. Strona Memoro może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, nie należących do Associazione Banca della Memoria, ani przezeń nie kontrolowanych. Associazione Banca della Memoria nie posiada kontroli nad zawartością, politykami prywatności ani praktykami jakichkolwiek zewnętrznych stron trzecich oraz nie przyjmuje za nie odpowiedzialności. Ponadto Associazione Banca della Memoria nie będzie i nie może cenzorować ani edytować zawartości jakiejkolwiek zewnętrznej strony internetowej. Korzystając ze Strony zwalniasz Associazione Banca della Memoria w sposób wyraźny z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez ciebie z jakiejkolwiek zewnętrznej strony internetowej. C. Z uwagi na powyższe zalecamy zwrócenie uwagi na fakt opuszczania Strony Memoro oraz zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności każdej innej odwiedzanej strony internetowej.

3. Memoro – konto Banku Pamięci

A. Aby uzyskać dostęp do niektórych możliwości Strony potrzebować będziesz konta Memoro – konta Banku Pamięci. Użytkownikowi nie wolno korzystać z konta należącego do innej osoby bez jej zgody. Przy tworzeniu konta konieczne jest podanie prawidłowych i pełnych danych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia zachodzące na jego koncie oraz musi zapewnić bezpieczeństwo hasła. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Associazione Banca della Memoria niezwłocznie o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa konta użytkownika lub nieupoważnionym z niego korzystaniu. B. Jakkolwiek Associazione Banca della Memoria nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez użytkownika w wyniku nieupoważnionego korzystania z jego konta, użytkownik może ponosić odpowiedzialność wobec Associazione Banca della Memoria lub innych osób z tytułu takiego nieupoważnionego korzystania z jego konta.

4. Ogólny sposób korzystania ze Strony – uprawnienia i ograniczenia

Associazione Banca della Memoria niniejszym udziela użytkownikowi zezwolenia na uzyskiwanie dostępu do Strony i korzystanie z niej w sposób określony niniejszym Regulaminem pod warunkiem, że: A. Użytkownik zobowiązuje się nie rozprowadzać na jakimkolwiek nośniku jakiejkolwiek części Strony, włącznie z m.in. Wkładem Użytkowników (zdefiniowanym poniżej) bez uprzedniego pisemnego upoważnienia ze strony Associazione Banca della Memoria. B. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać zmian ani modyfikacji do jakiejkolwiek części Strony, włącznie z m.in. Odtwarzaczem Wbudowanym Memoro, jak również dowolnej spośród powiązanych technologii. C. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Wkładów Użytkowników (zdefiniowanego poniżej) lub Zawartości Należącej do Associazione Banca della Memoria za pośrednictwem jakichkolwiek technologii lub środków innych niż podstrony odtwarzające pliki video w ramach samej Strony, Odtwarzacza Wbudowanego Memoro lub innych wyraźnie wskazanych przez Associazione Banca della Memoria dozwolonych środków. D. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony, włącznie z Odtwarzaczem Wbudowanym Memoro, w jakimkolwiek celu komercyjnym, bez uprzedniego pisemnego upoważnienia ze strony Associazione Banca della Memoria. Niedozwolone korzystanie w celach komercyjnych obejmuje dowolną jedną lub więcej spośród poniższych czynności, wykonanych bez wyraźnej zgody Associazione Banca della Memoria. - sprzedaż dostępu do Strony lub związanych z nią usług (jak np. Odtwarzacza Wbudowanego) na innej stronie internetowej; - korzystanie ze Strony lub związanych z nią usług (jak np. Odtwarzacza Wbudowanego) głównie w celu uzyskania platformy reklamowej lub subskrypcyjnej; - sprzedaż usług reklamowych, na stronie Memoro lub jakiejkolwiek stronie zewnętrznej, zorientowanych na na zawartość poszczególnych Wkładów Użytkowników lub zawartości należącej do Associazione Banca della Memoria; - jak również jakiekolwiek korzystanie ze Strony lub związanych z nią usług (jak np. Odtwarzacza Wbudowanego), jakie Associazione Banca della Memoria uzna według swego własnego uznania za korzystanie z zasobów Associazione Banca della Memoria lub Wkładów Użytkowników ze skutkiem w postaci działalności konkurencyjnej wobec Memoro, zawartości memoro lub jego Wkładów Użytkowników, lub wypierającej je z rynku. E. Niedozwolone korzystanie w celach komercyjnych nie obejmuje: - wgrania oryginalnego pliku video na Memoro lub utrzymywania oryginalnego kanału na Memoro w celu promowania własnej działalności gospodarczej lub artystycznej; - korzystania z Odtwarzacza Wbudowanego w celu wyświetlania plików video na blogu lub stronie internetowej udostępnionych do zamieszczania reklam, o ile podstawowym celem korzystania z Odtwarzacza Wbudowanego nie jest uzyskanie platformy reklamowej lub prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Memoro; - jakiegokolwiek sposobu korzystania, na jaki Associazione Banca della Memoria udzieli wyraźnej zgody na piśmie. F. Jeżeli użytkownik wykorzystuje na swojej stronie internetowej Odtwarzacz Wbudowany Memoro, powinien on zamieścić na niej odpowiednio wyeksponowane łącze zwrotne do strony Memoro lub podstron zawierających Odtwarzacz Wbudowany, oraz nie wolno mu w żaden sposób rozbudowywać ani blokować jakiejkolwiek części Odtwarzacza Wbudowanego. G. Korzystając z Wgrywarki Plików Memoro użytkownik wyraża zgodę na to, że może ona od czasu do czasu w sposób automatyczny pobierać od Associazione Banca della Memoria oraz instalować aktualizacje. Owe aktualizacje tworzone są w celu usprawnienia pracy Wgrywarki Plików oraz rozszerzenia jej funkcji i ogólnego jej rozwoju oraz mogą przybrać formę poprawek błędów, rozszerzonych funkcji, nowych modułów oprogramowania oraz całkowicie nowych wersji. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji (oraz zezwala Memoro na ich dostarczanie użytkownikowi) w ramach korzystania przez użytkownika z Wgrywarki Plików. H. Użytkownik zobowiązuje się się nie wykorzystywać ani nie uruchamiać jakiegokolwiek systemu zautomatyzowanego, włącznie z m.in. „robotami”, „pająkami” lub „przeglądarkami offline”, uzyskujących dostęp do Strony w sposób polegający na wysyłaniu większej liczby żądań do serwerów Memoro w danym okresie czasowym niż mogłaby w sposób rozsądny wytworzyć osoba ludzka przy pomocy konwencjonalnej przeglądarki internetowej online. Niezależnie od powyższego Associazione Banca della Memoria udziela operatorom publicznych wyszukiwarek zezwolenia na korzystanie z pająków w celu kopiowania materiałów pochodzących ze strony w wyłącznym celu tworzenia publicznie dostępnych indeksów wyszukiwania materiałów, jednakże nie pamięci cache ani archiwów takich materiałów, oraz jedynie w zakresie niezbędnym do tego celu. Associazione Banca della Memoria zastrzega sobie prawo odwołania niniejszych wyjątków czy to w sposób ogólny, czy w poszczególnych przypadkach. Użytkownik zobowiązuje się nie gromadzić ze Strony jakichkolwiek informacji umożliwiających zidentyfikowanie osób, włącznie z nazwami kont, ani też nie wykorzystywać dostarczanych przez nią systemów komunikacyjnych (np. komentarzy, adresów e-mail) w jakichkolwiek celach zachęty handlowej. Użytkownik zobowiązuje się nie nagabywać żadnych użytkowników Strony w celach komercyjnych w związku z ich Wkładami Użytkowników. I. Korzystając ze strony użytkownik w każdy inny sposób przestrzegać będzie zasad i warunków niniejszego Regulaminu oraz wszelkich właściwych przepisów i uregulowań lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych. J. Associazione Banca della Memoria zastrzega sobie prawo do zamknięcia jakiegokolwiek aspektu Strony Memoro w dowolnym czasie.

5. Korzystanie z Zawartości Strony

Oprócz ogólnych ograniczeń określonych powyżej, następujące ograniczenia odnoszą się szczegółowo do korzystania z zawartości Strony Memoro przez użytkownika. A. Zawartość Strony Memoro, z wyjątkiem wszelkich Wkładów Użytkowników (określonych poniżej), włącznie z m.in. tekstami, oprogramowaniem, skryptami, grafikami, fotografiami, plikami dźwiękowymi, muzyką, plikami video, funkcjami interaktywnymi itp. („Zawartość”), jak również objęte nimi znaki towarowe, znaki usług i logotypy, stanowią własność lub przedmiot licencji Associazione Banca della Memoria oraz podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej stosownie do przepisów prawa. Zawartość strony dostarczana jest na zasadzie „jak jest” (ang. as is) dla własnego użytku informacyjnego i osobistego i nie może być pobierana, kopiowana, reprodukowana, rozprowadzania, przesyłana, transmitowana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowania ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywana w jakichkolwiek innych celach bez uprzedniej pisemnej zgody danego właściciela. Associazione Banca della Memoria zastrzega sobie wszystkie prawa do Strony i Zawartości lub odnoszące się do nich, jakie nie zostały w sposób wyraźny udzielone. B. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Wkładów Użytkowników jedynie: - „do własnego użytku informacyjnego i osobistego” w sposób zamierzony normalnymi funkcjami Usługi Memoro; jak również strumieniowania (ang. streaming). „Strumieniowanie” oznacza transmisję cyfrową w czasie rzeczywistym utworu audiowizualnego za pośrednictwem Internetu z Usługi Memoro do urządzenia użytkownika w sposób polegający na tym, że dane przeznaczone są do oglądu w czasie rzeczywistym i nie są przeznaczone do kopiowania, gromadzenia, trwałego pobierania ani dalszego rozprowadzania przez użytkownika. Uzyskiwanie dostępu do Plików Video Użytkowników w jakimkolwiek celu inym niż Streaming lub w jakikolwiek inny sposób jest wyraźnie zabronione. Pliki Video Użytkowników udostępniane są na zasadzie „jak jest”. C. Komentarze Użytkowników udostępniane są dla informacji użytkownika i do osobistego użytku jedynie w sposób zamierzony za pośrednictwem normalnych funkcji Usługi Memoro. Komentarze Użytkowników dostarczane są na zasadzie „jak jest” i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, reprodukowane, rozprowadzane, przesyłane, transmitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane, pobierane ani też w inny sposób wykorzystywane w sposób nie zamierzony w ramach normalnych funkcji Usługi Memoro lub niezgodnie z innymi zakazami niniejszej Umowy. D. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usługi Memoro, Wkładów Użytkowników oraz pozostałej zawartości jedynie w sposób dozwolony niniejszą Umową. Associazione Banca della Memoria zastrzega sobie wszystkie prawa do Zawartości Memoro i Usługi Memoro lub odnoszące się do nich, jakie nie zostały w sposób wyraźny udzielone. E. Użytkownik zobowiązuje się nie brać udziału w korzystaniu, kopiowaniu lub rozprowadzaniu w jakichkolwiek celach komercyjnych jakiejkolwiek części Zwartości jak tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie, włącznie z jakimkolwiek korzystaniem, kopiowaniem lub rozprowadzaniem Wkładów Użytkowników pochodzących od osób trzecich, uzyskanych za pośrednictwem Strony. F. Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie ingerować w funkcje Strony Memoro związane z bezpieczeństwem lub funkcje zapobiegające korzystaniu z dowolnej Zawartości lub jej kopiowaniu lub ograniczające je lub egzekwujące ograniczenia w korzystaniu ze Strony Memoro nałożone niniejszym Regulaminem. G. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając ze Strony Memoro potencjalnie zetknie się z Wkładami Użytkowników pochodzącymi z rozmaitych źródeł, i że Associazione Banca della Memoria nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej owych Wkładów Użytkowników lub związane z nimi. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że może potencjalnie zetknąć się z Wkładami Użytkowników, które będą nieprawdziwe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw oraz zobowiązuje się zrzec oraz niniejszym zrzeka się wszelkich praw i środków prawnych, jakie mogłyby w stosunku do nich przysługiwać użytkownikowi na podstawie przepisów prawa lub zasad sprawiedliwości wobec Associazione Banca della Memoria oraz zobowiązuje się zwolnić Memoro, jego Właścicieli/Operatorów, podmioty stowarzyszone i/lub licencjodawców w najpełniejszym zakresie dozwolonym prawem z odpowiedzialności odnoszącej się do wszelkich spraw związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony.

6. Wkład Użytkownika i jego zachowanie

A. Jako posiadacz konta Memoro użytkownik może wgrywać pliki video („Pliki Video Użytkowników”) oraz zawartość tekstową („Komentarze Użytkowników”) Pliki Video Użytkowników oraz Komentarze Użytkowników łącznie określane są jako „Wkłady Użytkowników”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od publikacji danych Wkładów Użytkownika lub jej braku Associazione Banca della Memoria nie gwarantuje jakiejkolwiek poufności w stosunku do jakichkolwiek Władów Użytkowników. B. Wyłączną odpowiedzialność za własne Wkłady Użytkownika oraz ich zamieszczanie lub publikowanie ponosi użytkownik. W związku z Wkładami Użytkownika, użytkownik potwierdza, oświadcza i/lub gwarantuje, że: posiada licencje, prawa, zgody oraz zezwolenia niezbędne do korzystania oraz upoważnienia Associazione Banca della Memoria do korzystania z wszelkich praw patentowych, z tytułu znaków towarowych, tajemnic przedsiębiorstwa, praw autorskich oraz wszelkich innych praw własności do wszelkich Wkładów Użytkownika lub odnoszących się do nich, w celu umożliwienia włączenia Wkładów Użytkownika oraz korzystania z nich w sposób przewidziany przez Stronę i niniejszy Regulamin. C. Celem zachowania jasności, użytkownik pozostaje podmiotem praw własności do jego Wkładów Użytkownika. Jednakże wgrywając Wkłady Użytkownika na Memoro użytkownik niniejszym udziela Associazione Banca della Memoria niewyłącznej, wolnej od opłat, podlegającej dalszemu licencjonowaniu i przenoszeniu, licencji na korzystanie z, reprodukowanie, sporządzanie utworów zależnych od, wyświetlanie oraz wykonywanie Wkładów Użytkownika w związku ze Stroną Memoro oraz prowadzeniem działalności przez Associazione Banca della Memoria (oraz jego następców i podmiotów stowarzyszonych), włącznie z m.in. promowaniem i dalszym rozprowadzaniem części lub całości Strony Memoro (oraz utworów od niej zależnych) w dowolnych formatach medialnych oraz za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych. Użytkownik udziela także każdemu użytkownikowi Strony Memoro niewyłącznej licencji na uzyskiwanie dostępu do Wkładów Użytkownika za pośrednictwem Strony oraz do korzystania z, reprodukowania, wyświetlania oraz wykonywania Wkładów Użytkownika w sposób dozwolony normalnymi funkcjami Strony oraz na podstawie niniejszego Regulaminu. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w zakresie Plików Video Użytkownika ustają po upływie czasu uzasadnionego z komercyjnego punktu widzenia po usunięciu lub skasowaniu Pliku Video Użytkownika z Usługi Memoro. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i wyraża zgodę, że Associazione Banca della Memoria może zatrzymać, lecz nie wyświetlać, rozprowadzać lub wykonywać, kopie serwerowe Wkładów Użytkownika, które zostały usunięte lub skasowane. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w zakresie Komentarzy Użytkownika są wieczyste i nieodwołalne. D. W związku z Wkładami Użytkownika zobowiązuje się on ponadto nie wgrywać materiału objętego prawami autorskimi, chronionego tajemnicą przedsiębiorstwa lub w inny sposób podlegającego ochronie praw osób trzecich, włącznie z prawami odnoszącymi się do prywatności i rozgłosu, chyba że jest on właścicielem danych praw lub posiada zezwolenie prawowitego ich właściciela na zamieszczenie danego materiału oraz udzielenie Associazione Banca della Memoria wszystkich praw licencyjnych udzielanych na podstawie niniejszego Regulaminu. F. Associazione Banca della Memoria nie udziela poparcia jakimkolwiek Wkładom Użytkowników ani jakimkolwiek opiniom, zaleceniom lub radom, które zostały w nich wyrażone, oraz wyraźnie wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w związku z Wkładami Użytkowników. Associazione Banca della Memoria nie zezwala na czynności naruszające prawa autorskie oraz na naruszanie praw własności intelektualnej na swej Stronie oraz usuwać będzie wszelką Zawartość i Wkłady Użytkowników w razie prawidłowego powiadomienia o fakcie naruszania przez daną Zawartość lub Wkład Użytkownika praw własności intelektualnej innej osoby. Associazione Banca della Memoria zastrzega sobie prawo do usuwania Zawartości oraz Wkładów Użytkowników bez wcześniejszego powiadamiania.

7. Zasady zamykania kont

A. Associazione Banca della Memoria zakończy dostęp Użytkownika do swej Strony jeżeli w świetle odpowiednich okoliczności ustalone zostanie, iż dopuścił się on wielokrotnych naruszeń. B. Associazione Banca della Memoria zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o tym, czy Zawartość lub Wkład Użytkownika są odpowiednie oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem w zakresie naruszeń innych niż naruszenie praw autorskich, jak np. treści pornograficznych, obscenicznych lub zniesławiających, lub o nadmiernej długości. Associazione Banca della Memoria może usunąć takie Wkłady Użytkownika i/lub zakończyć w dowolnym czasie dostęp Użytkownika do możliwości wgrywania takich treści naruszających niniejszy Regulamin, bez wcześniejszego powiadomienia oraz według własnego wyłącznego uznania.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony Memoro na własne wyłączne ryzyko. W najpełniejszym zakresie dozwolonym prawem Associazione Banca della Memoria, jego funkcjonariusze, członkowie organów, pracownicy oraz przedstawiciele wyłączają wszelkie gwarancje, czy to wyraźne, czy domniemane, w związku ze stroną oraz korzystaniem z niej przez użytkownika. Memoro nie udziela jakichkolwiek zapewnień ani nie składa oświadczeń odnoszących się do prawdziwości lub pełności zawartości strony oraz zawartości jakichkolwiek stron, do których łącza zamieszczono na tej stronie, jak również nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek (i) błędów lub nieścisłości treści, (ii) szkód na osobie lub uszkodzeń mienia, o jakimkolwiek charakterze, wynikających z uzyskiwania dostępu do strony i korzystania z niej, (iii) przerw lub ustania przesyłu ze strony lub na nią, (iv) robaków (ang. bugs), wirusów, koni trojańskich itp., jakie mogą zostać przesłane na stronę lub przez nią przez jakąkolwiek osobę trzecia i/lub (v) błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach lub straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, poniesionej w wyniku korzystania z jakiejkolwiek zawartości zamieszczonej, nadanej pocztą elektroniczną, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem strony Associazione Banca della Memoria. Associazione Banca della Memoria nie gwarantuje, nie udziela poparcia, nie zapewnia ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę reklamowane lub oferowane przez stronę trzecią za pośrednictwem strony Memoro lub jakiejkolwiek strony, do której zamieszczono hiperłącze lub do której odnosił się jakikolwiek baner lub inna reklama, oraz nie będzie stroną ani nie będzie w jakikolwiek inny sposób ponosić odpowiedzialności za monitorowanie jakiejkolwiek transakcji pomiędzy użytkownikiem a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług. Jak w przypadku zakupu produktu lub usługi jakąkolwiek drogą lub w jakimkolwiek otoczeniu, użytkownik powinien kierować się najwyższym rozsądkiem oraz odpowiednią do okoliczności ostrożnością.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Associazione Banca della Memoria, ani jego funkcjonariusze, członkowie organów, pracownicy ani przedstawiciele nie będą w żadnym razie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, wpadkowych, specjalnych, karnych lub wynikowych, wynikających z jakichkolwiek (i) błędów lub nieścisłości treści, (ii) szkód na osobie lub uszkodzeń mienia, o jakimkolwiek charakterze, wynikających z uzyskiwania dostępu do strony i korzystania z niej, (iii) nieuprawnionego dostępu do lub korzystania z bezpiecznych serwerów Associazione Banca della Memoria lub korzystania z nich i/lub wszelkich danych osobowych i/lub danych finansowych nań przechowywanych, (iv) przerw lub ustania przesyłu ze strony lub na nią, (iv) robaków (ang. bugs), wirusów, koni trojańskich itp., jakie mogą zostać przesłane na stronę lub przez nią przez jakąkolwiek osobę trzecia i/lub (v) błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach lub straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, poniesionej w wyniku korzystania z jakiejkolwiek zawartości zamieszczonej, nadanej pocztą elektroniczną, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem strony Associazione Banca della Memoria, czy to na podstawie gwarancyjnej, umownej, deliktowej lub dowolnej innej podstawie prawnej oraz niezależnie od poinformowania Stowarzyszenia o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności stosować się będzie w najpełniejszym zakresie dozwolonym prawem we właściwej jurysdykcji. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Associazione Banca della Memoria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wkładów użytkowników lub zniesławiającego, obraźliwego lub niezgodnego z prawem postępowania jakiejkolwiek osoby trzeciej, zaś ryzyko szkody lub naruszenia dóbr osobistych z tym związanych ponosi wyłącznie użytkownik. Strona znajduje się pod kontrolą i jest udostępniania przez Associazione Banca della Memoria z jego obiektów we Włoszech. Associazione Banca della Memoria nie składa jakichkolwiek oświadczeń, jakoby Memoro nadawało się do użytku w innych lokalizacjach lub było tam dostępne. Osoby uzyskujące dostęp do Strony Memoro lub korzystające z niej z innych jurysdykcji czynią to z własnej woli i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić od i zwolnić Associazione Banca della Memoria, jego podmiot dominujący, funkcjonariuszy, członków organów, pracowników i przedstawicieli z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, odpowiedzialności, kosztów lub długu oraz wydatków (w tym m.in. kosztów obsługi prawnej), wynikających z: (i) korzystania przez użytkownika ze Strony Memoro i uzyskiwania do niej dostępu; (ii) naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek warunku niniejszego Regulaminu, (iii) naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa strony trzeciej, w tym m.in. jakiegokolwiek prawa autorskiego, prawa własności lub prawa do prywatności lub (iv) jakiegokolwiek roszczenia, jakoby jeden z wkładów Użytkownika spowodował szkodę u strony trzeciej. Niniejsze zobowiązanie do ochrony i zwolnienia z odpowiedzialności pozostanie w mocy po ustaniu obowiązywania niniejszego Regulaminu i korzystania przez użytkownika ze Strony Associazione Banca della Memoria.

11. Przeniesienie

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie udzielone w nim prawa i licencje nie mogą zostać scedowane ani przeniesione przez użytkownika, mogą jednak być przenoszane przez Associazione Banca della Memoria bez ograniczeń.

12. Ogólne

Użytkownik wyraża zgodę, że: (i) Strona Memoro uważana będzie za zlokalizowaną wyłącznie pod adresem corso Francia 50, Turyn, Włochy, oraz (ii) Strona Memoro uważana będzie za pasywną stronę internetową, która nie daje podstaw do jurysdykcji osobowej nad Associazione Banca della Memoria, czy to szczególnej czy ogólnej, w jurysdykcjach innych niż Włochy. Niniejszy Regulamin podlegać będzie wewnętrznemu prawu materialnemu Włoch bez uwzględnienia jego przepisów kolizyjnych. Wszelkie roszczenia lub spory pomiędzy użytkownikiem a Associazione Banca della Memoria wynikające w całości lub w części ze Strony Memoro podlegać będą jedynie rozstrzygnięciu właściwego sądu zlokalizowanego we Włoszech. Niniejszy Regulamin wraz z Informacją o Prywatności pod adresem http://www.Associazione Banca della Memoria.org/privacy, jak również wszelkie inne informacje o znaczeniu prawnym publikowane przez Associazione Banca della Memoria na Memoro, stanowią całość porozumienia stron pomiędzy użytkownikiem Associazione Banca della Memoria w odniesieniu do Strony Memoro. Jeżeli którekolwiek spośród postanowień niniejszego Regulaminu uznanie zostanie za nieważne przez właściwy sąd posiadający jurysdykcję, nieważność owego postanowienia nie będzie wywierać wpływu na ważność pozostałych jego postanowień, które pozostaną w pełni w mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek spośród warunków niniejszego Regulaminu nie będzie uważane za dalej idące lub trwałe zrzeczenie się danego warunku ani też jakiegokolwiek innego warunku, zaś brak domagania się przez Associazione Banca della Memoria przestrzegania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na podstawie niniejszego Regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się danego prawa lub postanowienia. Associazione Banca della Memoria zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedzenia, zaś śledzenie zmian w niniejszym Regulaminie stanowi odpowiedzialność użytkownika. Korzystanie przez użytkownika ze Strony Memoro po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany niniejszego Regulaminu oznaczać będzie jego zgodę i przyjęcie zaktualizowanych warunków. Użytkownik oraz Associazione Banca della Memoria uzgadniają, że jakakolwiek podstawa wniesienia powództwa wynikająca ze strony Associazione Banca della Memoria lub z nią związania musi zostać wszczęta w ciągu jednego (1) roku od kiedy przysługiwać będzie dana podstawa wniesienia powództwa. W przeciwnym przypadku dana podstawa wniesienia powództwa podlegać będzie trwałemu wyłączeniu z uwagi na przekroczenie terminu zawitego.