28η Οκτωβρίου 1940

Loading video
Η κ.Ερασμία με την αδερφή της Βούλα και τη Νόνα μάζευαν ελιές σε ένα χωράφι της Ιθάκης, όταν άκουσαν βουητά και ανακοινώθηκε ο πόλεμος. Έντονα συναισθήματα και εντυπώσεις ενός μικρού, τότε, κοριτσιού.

Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο και στην ειδική ενότητα "Οι αναμνήσεις μου - η Ιστορία μας"

Traduzione Italiana

28 ottobre 1940 – il giorno in cui inizio’ la seconda guerra mondiale
Mi ricordo come se fosse oggi il giorno del 28 ottobre del 1940. raccoglievamo olive abbastanza lontano da casa. Io e vuola (la sorella) eravamo piccole: 12 e 13 anni. C’erano molte donne in questo terreno a raccogliere olive e noi eravamo con nostra Nonna, Nonna Margarita che tutti chiamavano zia Dimitrena
Sentivamo dei rumori come dei tuoni e le donne dicevano che sarebbe venuto a piovere e che ci dovevamo afrettare per avitare la pioggia. Non erano tuoni ma ma il bombardamento al porto di fronte di Astakos. La che raccoglievamo le nostre olive sentiamo la voce di zio harilao un ragazzo di 15, 16 anni che era venuto a chiamare la Nonna.
- Zia dimitrena, zia dimitrena,
- si dimmi ragazzo.
- Zia dimitrena e’ iniziata la guerra e hanno chiamato al fronte anche zio chrisostomo, tuo figlio
Nonna ha continuato a tenere la scala. Non ha detto una parola. Le altre donne iniziarono ad urlare e a piangere perche’ avevano qualcuno che sarebbe partito. Lei ha appoggiato la scala all’albero successivo e ha finito di raccogliere le olive. Non parlava. Quando ha finito tutto ha detto ora dobbiamo andare.
Perche, chiedevano le altre? Perche’ e’ iniziata la guerra e lo disse con un tono cupo e severo.
Cosi’ ci incamminammo verso Stavros. A stavros sembrava ci fosse una festa come quella del patrono. Erano scesi tutti i giovani che sarebbero partiti da tutti i villaggi e cantavano canzone patriottiche. Salutammo lo zio e mi ricordo che nonna volle salutarlo in privato.
Noi tutti li a guardare. Lo zio parti’ per il fronte e ci scrivevamo lettere. Ci scrisse nella prima lettera che qulla gioia e euforia che c’era a stavro appena saliti sulla nave fini’. Eravamo tutti malinconici e quando ci dividemmo fu per tutti un momento molto triste e duro.

English Translation

28th of October 1940. The day that the second world war started
I remember very clearly the day of 28 October 1940. We were picking olives from the threes far enough away from home. I and Voula (the sister) were very young: 12 and 13 years old. There were many women in this land to pick olives and we were there with our grandmother Margarita, whom everyone called Zia (Aunt) Dimitrena.
We heard noises coming from faraway like thunder and the women started saying that it would have started raining soon and that we should hurry up to avoid to get wet. But actually those were not thunders but the bombing in the opposite harbor of Astakos. While we were collecting the olives, we heard the voice of zio Charilaos, a 15 years old boy, calling for our grandmother
- Zia Dimitrena, zia Dimitrena
- Tell me dear
- Zia Dimitrena, the war began and your son Chrisostomos has been recruited for the army.
Grandma continued to hold the ladder. She did not say a word. The other women began to scream and cry 'cause they all had someone who would be leaving for the war. She leaned the ladder next to the tree and ended up collecting the olives. She did not speak. When she finished everything she just said
“we should go”
Why? asked the other woman?
Cause the war began
and she said that with a deep and severe tone.
So we walked till Stavros. In Stavros it looked like there was a public party like the one celebrating the Saint Patron of the village. All the young people from all the villages come in Stavros to sing patriotic song. We should greet our uncle and than I remember that my grandmother wanted to greet him in private.
We were all watching them . Our uncle left for the front and we started to exchange letters: in his first letter he was saying ”girls, that joy and euphoria that you could see and feel in Stavros ended as soon as we entered the boat to leave. We were all sad and when we split one from the others, than ith was really sad and hard”.
προβλήθηκε 8333

ΣΧΟΛΙΑ

0 προστέθηκε